دکتر کاظم هجرانفر به عنوان رئیس جدید گروه منصوب شد

دکتر کاظم هجرانفر از تاریخ 1390/02/19 (9 اردیبهشت 1390) توسط دکتر فتوحی به عنوان رئیس جدید گروه هوافضا منصوب شد. برایش آرزوی موفقیت داریم.