دکتر پورتک دوست به عنوان سرپرست گروه کنترل و دینامیک پرواز منصوب شد

دکتر سید حسین پورتک دوست از سوی دکتر جلیلی به عنوان سرپرست گروه کنترل و دینامیک پرواز منصوب شد. برایش آرزوی موفقیت داریم.